Dział gimnazjalisty - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 2950442
W tym dzisiaj: 225

Unikalnych odwiedzin: 411632
W tym dzisiaj: 158

W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów

 
 
 
 

Prawa i obowiązki ucznia

Każdy gimnazjalista, licealista, student ma swoje prawa jak i obowiązki. Przedstawiamy przepisy dotyczące praw i obowiązków ucznia.

Prawa ucznia

 • Każdy uczeń posiada prawo do dochodzenia swoich praw. Organy władzy publicznej oraz osoby będące odpowiedzialnymi za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Ponadto Konstytucja również gwarantuje możliwość zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
 • Każdy uczeń ma prawo do zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
 • Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej; zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w gimnazjum oraz opieki wychowawczej; możliwości obrony i uszanowania godności.
 • Każdy uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno
 • wychowawczym.
 • Każdy uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, światopoglądów oraz wyznania. Konstytucja RP w artykule 53 zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Chroni przed przymusem ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznaniowych.
 • Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, jak również rozwijania zainteresowań, zdolności, predyspozycji, brania udziału w zabawach i życiu kulturalnym.
 • Każdy uczeń posiada prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz równego traktowania wobec prawa. Dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny jest niedopuszczalna.
 • Każdy uczeń ma prawo do aktualnego informowania go o jego ocenach z poszczególnych przedmiotów.
 • Każdy uczeń posiada prawo do bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania. Oceny postawy i zachowań ucznia dokonuje się w rubryce ocen z zachowania.
 • Każdy uczeń ma prawo do powtórek materiału oraz ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną.
 • Każdy uczeń ma prawo do rozmowy z nauczycielem i pomocy z jego strony w przypadku natrafienia na jakiekolwiek przeszkody i trudności w czasie lekcji.
 • Każdy uczeń ma prawo do opieki zdrowia oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Każdy uczeń posiada prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno
 • pedagogicznego.
 • Każdy uczeń posiada prawo do zmiany gimnazjum w ciągu roku.
 • Każdy uczeń ma prawo do dyskrecji w sprawach osobistych, do ochrony przed ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję.

Obowiązki ucznia

 • Każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 • Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum.
 • Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych.
 • Każdy uczeń ma obowiązek do przestrzegania zasad kultury współżycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
 • Każdy uczeń ma obowiązek do przestrzegania zasad higieny osobistej, odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę.
 • Każdy uczeń ma obowiązek punktualnego przybywania na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 • Każdy uczeń ma obowiązek do szanowania i ochrony mienia gimnazjum, odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek panujący w szkole.
 • Każdy uczeń ma obowiązek godnie reprezentować gimnazjum na zewnątrz.
 • W przypadku zaległości w materiale lekcyjnym wynikających z nieobecności na zajęciach, każdy uczeń ma obowiązek systematycznego uzupełniania braków wiadomości.

Źródłami prawa są w naszym kraju: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Wszystkie te źródła są ogólnodostępne, publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej można kupić, wypożyczyć jak również można swobodnie szukać dostępnych Dzienników w Internecie. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu będzie zawierać Dzienniki dotyczące szkół.

Statut szkolny jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania systemu danej szkoły. Statut jest indywidualny dla danej placówki, poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia jakie powinien zawierać.

Prawa, obowiązki ucznia oraz system kar i wynagrodzeń jest w większości szkół zbliżony, przedstawiliśmy najczęściej ustanawiane prawa.

 
 

Statut szkoły

Statut szkolny jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania systemu danej szkoły. Statut jest indywidualny dla danej placówki, przedstawimy podstawowe pojęcia jakie powinien zawierać.

Statuty szkolne określają m.in.:

 • prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka,
 • rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów w przypadkach wzorowego lub nagannego zachowania, bądź wyróżniającej się wiedzy oraz tryb odwoływania się od kary,
 • informacje dotyczące przypadków uczniów, którzy już spełnili obowiązek szkolny i rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • informację dotyczące wiadomości w jakich przypadkach dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty wnioskując o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,
 • warunki mające na celu zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole,
 • obowiązki ucznia,
 • szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów w danej placówce,
 • wskazówki i formy opieki i pomocy uczniom, którym z jakichkolwiek przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna.
 
 

Nagrody i kary

W każdej szkole działa system nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. Kary naruszające nietykalność bądź godność osobistą ucznia nie mogą być zastosowane.

Uczeń może być nagradzany za:

 • rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
 • wybitne osiągnięcia,
 • pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
 • dzielność i odwagę

W Szkole przewiduje się nagrody dla uczniów w postaci:

 • pochwały wychowawcy w obecności klasy,
 • pochwały Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,
 • nagrody książkowej ( taką nagrodę uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego), (średnia ocen
 • 5,0 i wyżej; ocena z zachowania
 • co najmniej bardzo dobra). Na wniosek wychowawcy uczeń, który osiągnął tytuł najlepszego ucznia w klasie, mimo nie spełnienia w/w kryteriów może otrzymać nagrodę książkową.
 • dyplomu
 • średnia ocen 4,75 i zachowanie
 • co najmniej bardzo dobre (zakończenie roku szkolnego),
 • list gratulacyjny dla rodziców (zakończenie nauki w szkole)

Uczeń może być ukarany poprzez:

 • ustne upomnienie przez wychowawcę klasy,
 • naganę wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców (lub prawnych opiekunów) ucznia,
 • ustne upomnienie przez Dyrektora Szkoły,
 • naganę Dyrektora Szkoły
 • uczeń ukarany w taki sposób nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektor Szkoły i wychowawca informują rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
 • zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 • przeniesienie do równoległej klasy
 • przeniesienie do innej szkoły, jeśli zostaną wyczerpane wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych zawartych w Statucie uczeń może zostać przeniesiony,
 • sposób ukarania ucznia będzie uzależniony od rodzaju wykroczenia jakie dany uczeń popełnił.