Test gimnazjalny - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 2950438
W tym dzisiaj: 221

Unikalnych odwiedzin: 411630
W tym dzisiaj: 156

W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów

 
 
 
 
 
 

Terminy testów 2010

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów testu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 r.

Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

 • na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Źródło: CKE

 
 

Główne zmiany

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

 • Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Egzamin z języka ukraińskiego będzie można zdawać od roku szkolnego 2013/2014.

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
 • Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

  Źródło CKE: http://www.cke.edu.pl

 
 

Zasady zwolnienia z testu

Zwolnienie z testu gimnazjalnego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i testów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) dyrektor okręgowej komisji testacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do testu gimnazjalnego:

 1. ucznia (słuchacza) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły (§ 38, ust. 3);
 2. ucznia (słuchacza), któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do testu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Testacyjnej (nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku) – na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem (§ 49, ust. 4).

Z odpowiedniej części testu gimnazjalnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych testem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu testacyjnego. Zwolnienie z części testu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części testu gimnazjalnego najwyższego wyniku (§ 39).

Do testu gimnazjalnego nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Źródło CKE: http://www.cke.edu.pl

 
 

Standardy wymagań

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania testu gimnazjalnego

Test gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań testacyjnych.

Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych testu ujęte są w dwóch obszarach:

 • czytania i odbioru tekstów kultury oraz
 • tworzenia własnego tekstu.

Standardy wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ujęte są w czterech obszarach:

 • umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,
 • wyszukiwania i stosowania informacji,
 • wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,
 • stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego ujęte są w trzech obszarach:

 • odbioru tekstu słuchanego,
 • odbioru tekstu czytanego,
 • reagowania językowego.

W przypadku uczniów niesłyszących i słabo słyszących nie sprawdza się wiadomości i umiejętności z zakresu odbioru tekstu słuchanego.

Źródło: CKE http://www.cke.edu.pl

 
 

Co można zabrać ze sobą na test gimnazjalny?

Przede wszystkim należy pamiętać by zabrać ze sobą np. legitymację szkolną. Bez dokumentu tożsamości nie zostaniemy wpuszczeni na salę testacyjną. Przy sobie należy mieć przybory do pisania i rysowania (pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz. Telefon komórkowy należy zostawić w domu, gdyż jest zabronione wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych. Na teście również jest niedopuszczalne zabranie : słowników, tablic matematycznych (ogólnie – tablic ze wzorami), kalkulatora. Niestety, miłośnicy talizmanów będą zawiedzeni: maskotki i inne przedmioty przynoszące szczęście są zakazane i nie można ich wnieść na salę testacyjną.

Nie można wypisywać odpowiedzi ołówkiem. Każdy uczeń kończący gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do testu gimnazjalnego. Nie przystąpienie do tego testu oznacza dla niego powtarzanie danego roku szkolnego i po jego ukończeniu przystąpienie ponowne do testu. Do testu przystępuje się w szkole, w której się uczy. Każdy zdający będzie siedział przy oddzielnym stoliku, który zostanie mu wyznaczony. Czas rozpoczęcia i zakończenia testu zostanie napisany na tablicy lub planszy przez przewodniczącego komisji. Podczas testu nie można opuszczać sali testacyjnej, w uzasadnionej sytuacji można opuścić salę tylko za zgodą przewodniczącego komisji.

 
 

Przedmioty na teście w części humanistycznej

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Część humanistyczna testu gimnazjalnego obejmuje dwa obszary. Pierwszym z nich jest czytanie i odbiór tekstów kultury. drugim natomiast tworzenie własnego tekstu. Każdy obszar obejmuje zadania, za które można uzyskać w sumie 25 punktów. Za poprawne wypełnienie testu humanistycznego można łącznie otrzymać 50 punktów.

 
 

Przedmioty na teście w części matematyczno-przyrodniczej

 • matematyka
 • geografia
 • fizyka (i astronomia)
 • chemia
 • biologia

Test gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej obejmuje przede wszystkim znajomość, terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Test ten ma również za zadanie zbadać umiejętności czytania ze zrozumieniem i przetwarzania informacji oraz rozwiązywanie problemów. Za poprawne wypełnienie testu z przedmiotów ścisłych można łącznie otrzymać 50 punktów.