Patronat medialny - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 2797305
W tym dzisiaj: 435

Unikalnych odwiedzin: 389409
W tym dzisiaj: 48

W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów

 

gimnazjalisty.info » Patronat medialny

 

Patronat medialny

Patronat medialny

Serwis Maturzysty.info z przyjemnością informuje, że objął patronat nad inicjatywą edukacyjną Dni Otwartych Kulturoznawstwa i Kultur Mediów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kierowane dla maturzystów i licealistów wydarzenie składać się będzie z cyklu warsz­ta­tów kul­tu­ro­znaw­czych i medial­nych: antro­po­lo­gicz­nych, fil­mo­znaw­czych, komu­ni­ka­cyj­nych, teatro­lo­gicz­nych, lite­ra­tu­ro­znaw­czych, dzien­ni­kar­skich, rekla­mo­wych i nowomedialnych.


Drodzy Maturzyści!

Z myślą o tych z was, którzy interesują się kulturą, literaturą, 
filmem, sztuką i nowymi mediami, przygotowaliśmy Dni Otwarte 
Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Zapraszamy Was serdecznie na szkolenia i warsztaty, które odbędą się w 
ramach Dni Otwartych 26 i 27 maja na Wydziale Filologicznym UŚ w 
Katowicach. Szczegółowy plan dostępny na: 
http://inksi.us.edu.pl/dniotwarte2014

Chcemy, abyście w ten sposób mogli zapoznać ze specyfiką 
kulturoznawstwa jako kierunku studiów. Postaramy się pokazać wam na 
czym polegają te studia :)

Chętnych zapraszamy  26 i 27 maja w godzinach 10:30-16:30 na Wydział 
Filologiczny w Katowicach (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice). Sale, w 
których będą się obywały szkolenia i warsztaty znajdziecie na II 
piętrze (ogłoszenia wskażą wam drogę).

 

W pro­gra­mie

 • “The Addams Family”: od komiksu do musi­calu (dr Jacek Mikołajczyk)

  Witaj­cie w skrom­nych pro­gach naj­bar­dziej upior­nej rodziny w kul­tu­rze popu­lar­nej! W ramach semi­na­rium zaj­miemy się feno­me­nem Addam­sów, prze­śle­dzimy ich wędrówkę poprzez róż­nego rodzaju media oraz prze­kształ­ce­nia, jakim cha­rak­tery ich ojca ule­gały w jej trak­cie.
 • Od repor­tażu do tablo­idu (dr Monika Wiszniowska)

 • (Nie tylko) celu­lo­idowe sny, czyli kilka słów o taśmie fil­mo­wej (dr Justyna Budzik)

  Pod­czas wykładu słu­cha­cze będą mogli uzy­skać odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pyta­nia: Z jakich mate­ria­łów wytwa­rzano taśmy fil­mowe? Dla­czego tzw. filmy nitro są nie­bez­pieczne? Czy ist­nieje coś takiego jak ory­gi­nał filmu, czyli ile kopii może mieć jeden tytuł? Dla­czego stare filmy są w obiegu w róż­nych wer­sjach? Gdzie i jak prze­cho­wuje się stare taśmy?
 • Sce­niczna lek­tura dra­matu (dr Ewa Dąbek-​Derda, dr Beata Popczyk-​Szczęsna)

  Pod­czas spo­tka­nia zaj­miemy się kwe­stią reży­ser­skiej i sce­no­gra­ficz­nej lek­tury tek­stu „Miłość na Kry­mie” Sła­wo­mira Mrożka. Warsz­taty pole­gać będą na two­rze­niu wła­snych pro­jek­tów inscenizacyjnych.
 • Sztuka pro­wa­dze­nia uda­nych nego­cja­cji (mgr Ewa Walewska)

  Wykład będzie poświę­cony zagad­nie­niu nego­cja­cji, ich zna­cze­niu oraz misji w codzien­nych kon­tak­tach spo­łecz­nych, a także w biznesie. Na wykła­dzie omó­wione zostaną m.in. style nego­cja­cji, stra­te­gie nego­cja­cyjne, zasady ustę­po­wa­nia w nego­cja­cjach oraz media­cje jako spo­sób docho­dze­nia do poro­zu­mie­nia przy pomocy osób trzecich.
 • Rola muzyki w fil­mie (mgr Adam Andrysek)

  Wykład ma na celu zazna­jo­mie­nie słu­cha­czy z tema­tem funk­cji muzyki w fil­mie. Poru­szona zosta­nie m.in. problematyka kul­tu­ro­wego pod­łoża ist­nie­nia dźwięku (a co za tym idzie – muzyki) w dziele fil­mo­wym, rela­cji muzyki wobec obrazu, podziału na „złą” i „dobrą” muzykę fil­mową.
 • Czy dobry film może być źle zro­biony (mgr Adam Andrysek)

  Celem warsz­ta­tów jest zwró­ce­nie uwagi na obiek­tywne, formalno-​stylistyczne kry­te­ria oceny dzieł fil­mo­wych, nie­za­leż­nie od indy­wi­du­al­nego, subiek­tyw­nego war­to­ścio­wa­nia oraz roz­strzy­gnię­cie (poprzez ana­lizę oraz inter­pre­ta­cję frag­men­tów fil­mo­wych) czy — i w opar­ciu o jakie ele­menty — moż­liwa jest obiek­tywna ocena filmu.
 • Huculsz­czy­zna w obiek­ty­wie antro­po­loga wido­wisk (mgr Adriana Świątek)

  Wykład będzie krót­kim spra­woz­da­niem z badań nad obrzę­dami wesel­nymi w hucul­skiej kul­tu­rze ludo­wej (Ukra­ina Zachod­nia). Zapre­zen­to­wany zosta­nie reali­zo­wany od 2011 roku mate­riał foto­gra­ficzny oraz mate­riał fil­mowy — frag­menty powsta­ją­cego filmu doku­men­tal­nego Hucul­ski Kraj.
 • Język ciała w komu­ni­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej (mgr Mag­da­lena Mikrut-​Majeranek)

  Warsz­tat doty­czy róż­nic kul­tu­ro­wych wystę­pu­ją­cych w komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej, które mają wpływ na pra­wi­dłową komu­ni­ka­cję na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym i mię­dzy­kul­tu­ro­wym. Nie­zna­jo­mość reguł rzą­dzą­cych zacho­wa­niami komu­ni­ka­cyj­nymi osób wywo­dzą­cych się z róż­nych kul­tur może wpę­dzić nas w poważne kło­poty.
 • Jak efek­tyw­nie podró­żo­wać dzięki wyko­rzy­sta­niu nowych mediów (mgr Mag­da­lena Mikrut-​Majeranek)

  Warsz­tat doty­czy zagad­nień zwią­za­nych z nowymi mediami i tech­no­lo­giami (np. weara­ble tech­no­logy) oraz spo­so­bami ich wyko­rzy­sta­nia w celu efek­tyw­nego, a więc sku­tecz­nego i przy­no­szą­cego roz­liczne korzy­ści, glob­tro­ter­stwa.
 • Co z tą książką? Lite­ra­tura, libe­ra­tura, hiper­tekst (mgr Tomasz Gruszczyk)

  Zaję­cia podej­mują pro­ble­ma­tykę ewolucji:
  • tek­stu lite­rac­kiego: od skoń­czo­nej, spój­nej i zamknię­tej cało­ści o line­ar­nym prze­biegu zna­ków (dzieło lite­rac­kie) do nie­li­ne­ar­nej i nie­se­kwen­cyj­nej orga­ni­za­cji danych (dzieło libe­rac­kie, hipertekst),
  • trybu lek­tury: od od-​czytywania do aktyw­nego współ­udziału w nada­wa­niu utwo­rowi osta­tecz­nego kształtu.
 • Wszystko, co chcie­li­by­ście wie­dzieć o Google (mgr Bar­bara Orzeł)

  Warsz­taty skła­dają się z mini-​wykładu poświę­co­nego mecha­ni­zmom dzia­ła­nia wyszu­ki­warki i zacho­wa­niom komu­ni­ka­cyj­nym użyt­kow­ni­ków oraz z czę­ści ćwicze­nio­wej, w któ­rej zapre­zen­to­wane będą spo­soby wyko­rzy­sta­nia narzę­dzi Google w netnografii.
 • Gry fabularne/​narracyjne jako przed­miot reflek­sji kul­tu­ro­znawcy (mgr Mag­da­lena Szczepocka)

  W tym roku obcho­dzimy czter­dzie­sto­le­cie powsta­nia role-​playing games. Od tego czasu RPG bar­dzo się zmie­niło, wchło­nęło roz­liczne kon­wen­cje, doświad­czyło Nowej Fali, było przed­mio­tem arty­stycz­nych mani­fe­stów. Dziś sta­nowi peł­no­prawny przed­miot badań, publi­ka­cji i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych.
 • Jedze­nie jako tekst kul­tury (mgr Agata Stronciwilk)

  Pozor­nie pro­sta czyn­ność, jaką jest jedze­nie, oglą­dana „pod lupą” kul­tu­ro­znawcy, zaczyna jawić się jako fascy­nu­jący i zło­żony pro­ces. Żywie­nie, rytu­ały i zwy­czaje z nim zwią­zane oka­zują się istot­nym wyznacz­ni­kiem gru­po­wej i indy­wi­du­al­nej toż­sa­mo­ści.
 • Pro­blem super­bo­ha­tera we współ­cze­snej kul­tu­rze popu­lar­nej (mgr Adrian Jaworek)

  W ostat­nich latach w kul­tu­rze popu­lar­nej i maso­wej poja­wiło się bar­dzo dużo super­pro­duk­cji, w któ­rych główną rolę odgry­wają super­bo­ha­te­ro­wie. Są oni jed­nak inni od swo­ich komik­so­wych pier­wo­wzo­rów. Co się w nich zmie­niło i czy fak­tycz­nie wciąż ich potrze­bu­jemy?
 • Fan­ta­sy jako współ­cze­sny mit (mgr Adrian Jaworek)

  Harry’ego Pot­tera, Władcę Pier­ścieni i Wiedź­mina znają wszy­scy świa­domi odbiorcy kul­tury popu­lar­nej. Pod­sta­wo­wym pro­ble­mem warsz­ta­tów będzie udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie czy te opo­wie­ści są rze­czy­wi­ście nową formą mitu, a może tylko jego zde­ge­ne­ro­waną odmianą?
 • Zagraj z nami! (mgr Mag­da­lena Figzał) — warsztaty połą­czone z otwartą próbą spek­ta­klu To nie koniec świata a jed­nak przy­go­to­wy­wa­nego przez stu­den­tów kulturoznawstwa

  Warsz­taty teatralne mają uka­zać spo­sób pracy stu­den­tów nad spek­ta­klem przy­go­to­wy­wa­nym w ramach cyklicz­nych zajęć prze­zna­czo­nych dla spe­cja­li­za­cji teatro­lo­gicz­nej. Zaję­cia roz­pocz­nie inte­rak­tywny tre­ning aktor­ski, opie­ra­jący się na ćwicze­niach interpretacyjno-​ruchowych. W dru­giej czę­ści warsz­ta­tów kan­dy­daci będą mogli uczest­ni­czyć w otwar­tej pró­bie spektaklu.

26 – 27 maja 2014, godz. 10:30 – 16:30
Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diów Inter­dy­scy­pli­nar­nych
Wydział Filo­lo­giczny Uni­wer­sy­tetu Śląskiego
Plac Sejmu Śląskiego 1, pię­tro II

Szcze­gó­łowy pro­gram opu­bli­ku­jemy już wkrótce.
Warsz­taty odby­wają się w gru­pach ogra­ni­czo­nych do 15 osób.

Reje­stra­cja w pok. 106 (I pię­tro) w godz. 9:30 – 10:30 w dniu warsztatów.

Warsz­taty prze­zna­czone są dla lice­ali­stów i kan­dy­da­tów na studia.

Uczestnicy warsztatów i szkoleń otrzymają certyfikaty 
poświadczające udział w zajęciach.

 

15/05/2014 16:38:43
 
Komentarze

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz się najpierw zalogować!